Algemene voorwaarden


Voor onze offertes, leveringen, uitvoering van werken, bestellingen en verkopen gelden de hierna vermelde voorwaarden, als voorrang op die van de klant, zelfs indien deze niet uitdrukkelijk vermeld zijn of aangenomen door de opdrachtgever of koper:

 1. De klant bevestigt dat hij/zij op het ogenblik van de aankoop kennis heeft genomen van deze verkoopsvoorwaarden en verklaart zich er zonder enige reserve ermee akkoord. Voor alle rechtsverhoudingen tussen Kosmet enerzijds en de klant anderzijds gelden de onderstaande bepalingen tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een andere overeenkomst werd gesloten.
 2. Prijzen vermeld op de website zijn louter informatief. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.
 3. Offertes zijn steeds vrijblijvend. Kosmet is slechts gebonden door een bestelling nadat deze schriftelijk werd bevestigd of nadat met uitvoering werd begonnen.
 4. De afmetingen van de koopwaar, zoals vermeld op etiketten, de website & catalogi kunnen schommelen met enkele centimeters in meer of min.
 5. De klant dient zich te identificeren en dient correcte gegevens te verschaffen. Hij mag geen gebruik maken van schuilnamen, roepnamen, etc. indien Kosmet de juistheid van de gegevens betwijfelt, houdt zij zich het recht voor zonder voorafgaande verwittiging de bestelling te annuleren.
 6. Een bestelling wordt pas verzonden nadat de volledige betaling werd ontvangen. Bestellingen waarvan de betaling na verloop van een termijn van 14 dagen nog niet ontvangen is worden automatisch geannuleerd.
 7. Verkochte goederen worden enkel binnen het grondgebied België geleverd.
 8. De goederen blijven eigendom van Kosmet tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behoudt Kosmet zich het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de klant.
 9. Kosmet kan niet aansprakelijk worden gesteld indien een bestelling of levering niet verwerkt werd ten gevolge van overmacht. Zij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen produktieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij zichzelf, hetzij haar leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.
 10. Wanneer een product om de een of andere reden niet geleverd kan worden, wordt de klant hiervan op de hoogte gebracht. De klant kan geen aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding.
 11. Leveringen en bestellingen worden aangeboden op het door de klant opgegeven adres. Voor de verzending en levering van de producten wordt beroep gedaan op een externe distributiebedrijf. Kosmet kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die werd aangesteld. Zij kan in geen enkel geval instaan voor beschadiging, diefstal, verhitting, vorstschade of verlies bij vervoer via externe distributiebedrijf.
 12. De leveringstermijn schommelt tussen de 1 en 3 weken. Leveringstermijnen zijn echter steeds indicatief. Vertragingen in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot een schadevergoeding aan de klant.
 13. Kosmet behoudt zich het recht voor in meerdere keren te leveren.
 14. De klant of de geadresseerde die in zijn naam handelt, dient de hoeveelheid en de goede staat van de goederen na te gaan voor in ontvangstname. Bij beschadiging, onvolledigheid, vergissing of enig ander gebrek heeft de klant de plicht de levering te weigeren of slechts onder schriftelijk voorbehoud te accepteren. Ieder tekort in hoeveelheid, niet-conformiteit of op zichtbare gebreken, moet minstens gemeld worden op de leveringsdocumenten. Het in ontvangst nemen van de goederen door de klant dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld. De staat van de goederen dient nogmaals nauwkeurig gecontroleerd te worden voor de installatie. In geen geval zal Kosmet aansprakelijk zijn voor schade die ontstond omwille van de installatie van goederen met zichtbare gebreken, kleurafwijkingen of omwille van het niet nauwkeurig volgen van de instructies van de fabrikant.
 15. Van zodra de gekochte goederen werden geleverd draagt de klant het risico van alle directe en indirecte schade, die aan of door dit product mocht ontstaan.
 16. Alle klachten of bezwaren, van welke aard ook, moeten ons om geldig te zijn, onmiddellijk en ten laatste binnen acht dagen na de beëindiging van de werken of levering schriftelijk ter kennis worden gebracht en dit uitsluitend bij wijze van aangetekend schrijven.
 17. In het kader van de verkoop op afstand heeft de klant het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de zeven werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering. De mogelijkheid tot herroeping geldt niet in het geval van levering van goederen die volgens de specificaties van de klant zijn vervaardigd, die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, snel bederven of verouderen. Ingeval de klant zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten terugsturen. De goederen moeten in originele verpakking en nieuwstaat (inclusief accessoires) met leveringsbron binnen een aanvaardbare termijn (maximum 7 werkdagen na kennisgeving) volgen na herroeping. De geleverde diensten (verpakkings, verzend en/of rembourskosten) worden niet terugbetaald.
 18. De installatie van de geleverde goederen is, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor rekening van de klant. Kosmet kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de montage door de klant of door de klant aangestelde derde en daar uitvloeiende schade aan de klant of derde personen, eigendom van de klant of derden. De installatie van de geleverde goederen geschiedt steeds overeenkomstig de montage-aanwijzingen in de bijgeleverde handleiding. Bij ontbreken van de handleiding bij de levering dient de klant Kosmet hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 19. De installatie wordt enkel door Kosmet worden uitgevoerd mits voorafgaandelijke aanvraag van een offerte en een schriftelijke akkoord.
 20. De door Kosmet geboden garantie is te allen tijde beperkt tot de garantie die door de fabrikant/leverancier wordt geboden. De klant zal een eventueel gebrek binnen de zeven dagen dienen in te roepen. Bij voorafgaandelijke interventies van de klant of derden kan de garantie vervallen.
 21. Kosmet is niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de klant geleden. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor gebreken ontstaan door transportschade die buiten de verantwoordelijkheid van Kosmet is ontstaan, niet vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud of het niet in acht nemen van de gebruiks-of montage-aanwijzingen.
 22. Facturen zijn op de vervaldag contant in speciën betaalbaar op het adres van de maatschappelijke zetel: Smesstraat 160 te 9140 Temse.
 23. Betalingen aan derden, vertegenwoordigers of tussenpersonen, worden gedaan op eigen risico.
 24. Elke klacht betreffende de facturen dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij aangetekende brief te worden geformuleerd binnen drie (3) dagen na ontvangst van de factuur.
 25. De facturen welke op hun vervaldag niet betaald zijn zullen, en dit zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is, verhoogd worden met een verwijlrente van 12 % per jaar, met een minimum van 25,00 EUR. Tevens zal zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is, naast de verwijlrente, een verhogingsbeding worden aangerekend, ten titel van forfaitaire schadevergoeding, van 15 % op het factuurbedrag of het saldo hiervan, met een minimum van 50,00 EUR.
 26. Kosmet behoudt zich het recht voor om bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag of enige andere inbreuk van de klant op zijn verbintenissen onder de overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle overeenkomsten met de klant te schorsen of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomst en alle zelfs nog niet-vervallen schuldvorderingen onmiddellijk op te eisen of de levering slechts uit te voeren tegen contante betaling, niettegenstaande vroegere overeenkomsten en onverminderd enig ander recht dat zij kunnen laten gelden.
 27. De BTW is steeds ten laste van de klant. Ingeval na bestelling en voor de levering de BTW-voet gewijzigd worden, zullen de prijzen vermeld op de website en/of bestelbons aan de nieuwe voet worden onderworpen.
 28. Door te bestellen op de internet site van Kosmet, staat de klant uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard. Kosmet zal de gegevens niet overmaken aan derden. De klant heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De klant heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de klant uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.
 29. Voor alle betwistingen tussen de contracterende partijen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van het rechtsgebied waar de maatschappelijke zetel van Kosmet is gevestigd.
 30. Alle overeenkomsten/bestellingen afgesloten met Kosmet worden beheerst door het Belgische Recht.